Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  
  • #
"ด้วยปณิธาน และจุดมุ่งหมายอันแน่วแน่"
“เรามุ่งมั่น ก้าวเป็น E-Marketplace อันดับหนึ่งของเมืองไทยและก้าวสู่การเปิดการค้า
AEC อย่างเต็มภาคภูมิ” เราต้องการพลิกประวัติศาสตร์ E-Marketplace ของไทย
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน “เราต้องมีจำนวนสินค้าภายในเว็บไซต์
มากกว่า 5,000,000 รายการ ภายใน 3 ปี รวมถึง “จำนวนสถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
มากกว่า 100,000 ราย ภายใน 2 ปี"
TAC
Contact Us Contact Us
แนวโน้ม พฤติกรรม ผู้บริโภค ปี ...
มองจุดแข็งตนเองว่ามีอะไรที่สู้เขาได้ หรือเหลืออะไรที่พอสู้เข้าได้บ้าง (Strength), จุดอ่อนตนเอง มีส่วนด้อยอะไรใ...
บริษัท อิมมิวโน อินเตอร์เนชั่น...
ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามราคาสินค้า หรือการสั่งซื้อสินค้าได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยธุรกิจในเรื่องข...