ทำไมต้อง B2BThai.com ?

ปัจจัยความสำเร็จของ B2BThai E-Marketplace อันดับ 1 ของไทย

B2BThai.com เว็บไซต์ B2B E-Marketplace เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและบริษัทจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ - ขายสินค้า ระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ มีการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมและหมวดหมู่สินค้าทั่วไป พร้อมด้วยระบบในการค้นหา ข้อมูลสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถจำกัดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตาม ความต้องการมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์  B2BThai จึงเป็นเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูล หรือความต้อง การของผู้ใช้งาน ไปยังกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นเป้าหมายโดยตรง พร้อมทั้งสามารตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาด ย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

B2BThai ช่วยธุรกิจคุณในเรื่องใดบ้าง ?

1. เพิ่มโอกาสทางการตลาด

 • ขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น
 • สนองความต้องการของตลาด และขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างผลกำไรแก่องค์กร ตามทันสื่อการตลาดยุคใหม่
 • เพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน์ รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
 • สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการทำการตลาดทางตรง
 • สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ย่นระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
 • เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สะดวกในการค้นหาข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขาย
 • นำเสนอข้อมูลสินค้าได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในลักษณะ Interactive Market (การตลาดเชิงตอบโต้)
 • เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการบริหารข้อมูลลูกค้าเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ปรับปรุงหรือ Update ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา

2. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นราคาของวัตถุดิบตลอดจนค่าใช้จ่ายในกระบวนการซื้อที่ลดลง
 • สามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • สามารถเลือก ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย ประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบ สินค้าและผู้ขายเป็นผลให้ได้สินค้าคุณภาพดี และราคาเป็นที่น่าพอใจ ตรงกับความต้องการที่สุด

3. สนับสนุนการซื้อ - ขาย

 • มีระบบค้นหาสินค้าจาก “คำค้นหาสินค้า” และช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลทาง “สารบัญข้อมูล” แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทอย่าง ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาเลือกดูสินค้า หรือบริษัท  ได้ตามความต้องการ
 • ระบบผู้ติดต่อ และระบบข้อความ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน
 • ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป เพิ่มความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงภาพลักษณ์ ที่ดีของบริษัท และองค์กรของคุณ
 • ระบบแสดงสินค้า และบริษัท ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทาง หนึ่งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้คนจำนวนมาก สามารถมองเห็นสินค้าและบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ระบบลำดับการแสดงผลสินค้า (Keyword Ranking) ช่วยให้สินค้า ของคุณเป็นสินค้าลำดับต้นๆ ในสายตาของลูกค้า, ลูกค้ามองเห็นง่าย และให้ความสนใจ
 • ระบบชุมชนออนไลน์ (Community) แหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร / ข้อมูลต่างๆ ให้แก่สมาชิก
 • สามารถทำกำไรได้มากกว่าระบบการซื้อ - ขายแบบเดิม เนื่องจากต้นทุน การจัดซื้อและจัดจำหน่ายต่ำกว่าทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงและกำไร จากการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

4. ส่งเสริมการขายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 • ลดต้นทุนการส่งเสริมการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ลดต้นทุนการโฆษณาผ่านสื่อปกติอื่นๆ ลดต้นทุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการได้
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์กร ในเรื่องของความทันสมัยและเป็นโอกาสที่จะทำให้สินค้า หรือบริการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในวงกว้าง
 • มีระบบรองรับการโปรโมท สินค้าบริการและบริษัทอย่างมากมาย อาทิ การลงโฆษณาในหน้าแรก การจัดลำดับการแสดงผลสินค้า การให้บริการลงโฆษณา Banner  เว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นต้น
 • อำนวยความสะดวกในการออกแบบสื่อโฆษณา อาทิ เว็บไซต์สำเร็จรูป  ออกแบบ Banner เป็นต้น

5. ลดการใช้ทรัพยากร

 • ลดกระดาษจากการทำใบเอกสารในกระบวนการซื้อ-ขายต่างๆ
 • ลดเวลาในการหาข้อมูลสินค้าหรือผู้ขาย และย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
 • ลดขั้นตอนทางการตลาด
 • ลดพลังงานในการเดินทาง
 • ลดการใช้ทรัพยากรด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่การขาย อาคารสถานประกอบการ  ทำเลที่ตั้งโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น
 • ลดต้นทุนด้านช่องทางจำหน่ายในรูปแบบร้านค้า  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่ขายหรือการลงทุนในการสร้างร้าน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนของธุรกิจต่ำลง

 

 1124
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชื่อเว็บไซต์ B2BThai.com เป็นชื่อที่สื่อความหมายที่ดีมากเพราะเป็นส่วนประสมของคำว่า Business- to-Business + Thai แล้วกลายมาเป็น B2BThai.com
Cloud Computing คือ ระบบเก็บข้อมูลที่นำเอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต หรือเรียกง่ายๆ ว่าเก็บข้อมูลไว้บนอากาศ ที่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ
- เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า บริการและความต้องการทางธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) - เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลสินค้า ...

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์