ทำไมต้อง B2BThai.com ?

ปัจจัยความสำเร็จของ B2BThai E-Marketplace อันดับ 1 ของไทย

B2BThai.com เว็บไซต์ B2B E-Marketplace เป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าและบริษัทจำนวนมากไว้ในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อซื้อ - ขายสินค้า ระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ มีการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หมวดหมู่สินค้าอุตสาหกรรมและหมวดหมู่สินค้าทั่วไป พร้อมด้วยระบบในการค้นหา ข้อมูลสินค้า ผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถจำกัดขอบเขตข้อมูลให้ตรงตาม ความต้องการมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์  B2BThai จึงเป็นเสมือนสื่อกลางในการโฆษณาและเชื่อมโยงข้อมูล หรือความต้อง การของผู้ใช้งาน ไปยังกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ผลิตที่เป็นเป้าหมายโดยตรง พร้อมทั้งสามารตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาด ย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ทำให้สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

B2BThai ช่วยธุรกิจคุณในเรื่องใดบ้าง ?

1. เพิ่มโอกาสทางการตลาด

 • ขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น
 • สนองความต้องการของตลาด และขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างผลกำไรแก่องค์กร ตามทันสื่อการตลาดยุคใหม่
 • เพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน์ รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
 • สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อการทำการตลาดทางตรง
 • สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ย่นระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
 • เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน สะดวกในการค้นหาข้อมูล และติดต่อซื้อ-ขาย
 • นำเสนอข้อมูลสินค้าได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในลักษณะ Interactive Market (การตลาดเชิงตอบโต้)
 • เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการบริหารข้อมูลลูกค้าเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ปรับปรุงหรือ Update ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา

2. ลดต้นทุนในการจัดซื้อ

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นราคาของวัตถุดิบตลอดจนค่าใช้จ่ายในกระบวนการซื้อที่ลดลง
 • สามารถควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • สามารถเลือก ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลาย ประหยัดเวลาในการเปรียบเทียบ สินค้าและผู้ขายเป็นผลให้ได้สินค้าคุณภาพดี และราคาเป็นที่น่าพอใจ ตรงกับความต้องการที่สุด

3. สนับสนุนการซื้อ - ขาย

 • มีระบบค้นหาสินค้าจาก “คำค้นหาสินค้า” และช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลทาง “สารบัญข้อมูล” แบ่งออกเป็นหมวดหมู่และประเภทอย่าง ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาเลือกดูสินค้า หรือบริษัท  ได้ตามความต้องการ
 • ระบบผู้ติดต่อ และระบบข้อความ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน
 • ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป เพิ่มความน่าเชื่อถือ และแสดงถึงภาพลักษณ์ ที่ดีของบริษัท และองค์กรของคุณ
 • ระบบแสดงสินค้า และบริษัท ในหน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทาง หนึ่งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้คนจำนวนมาก สามารถมองเห็นสินค้าและบริษัทของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • ระบบลำดับการแสดงผลสินค้า (Keyword Ranking) ช่วยให้สินค้า ของคุณเป็นสินค้าลำดับต้นๆ ในสายตาของลูกค้า, ลูกค้ามองเห็นง่าย และให้ความสนใจ
 • ระบบชุมชนออนไลน์ (Community) แหล่งแลกเปลี่ยนข่าวสาร / ข้อมูลต่างๆ ให้แก่สมาชิก
 • สามารถทำกำไรได้มากกว่าระบบการซื้อ - ขายแบบเดิม เนื่องจากต้นทุน การจัดซื้อและจัดจำหน่ายต่ำกว่าทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงและกำไร จากการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

4. ส่งเสริมการขายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 • ลดต้นทุนการส่งเสริมการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ลดต้นทุนการโฆษณาผ่านสื่อปกติอื่นๆ ลดต้นทุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการได้
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์กร ในเรื่องของความทันสมัยและเป็นโอกาสที่จะทำให้สินค้า หรือบริการเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในวงกว้าง
 • มีระบบรองรับการโปรโมท สินค้าบริการและบริษัทอย่างมากมาย อาทิ การลงโฆษณาในหน้าแรก การจัดลำดับการแสดงผลสินค้า การให้บริการลงโฆษณา Banner  เว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นต้น
 • อำนวยความสะดวกในการออกแบบสื่อโฆษณา อาทิ เว็บไซต์สำเร็จรูป  ออกแบบ Banner เป็นต้น

5. ลดการใช้ทรัพยากร

 • ลดกระดาษจากการทำใบเอกสารในกระบวนการซื้อ-ขายต่างๆ
 • ลดเวลาในการหาข้อมูลสินค้าหรือผู้ขาย และย่นเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
 • ลดขั้นตอนทางการตลาด
 • ลดพลังงานในการเดินทาง
 • ลดการใช้ทรัพยากรด้านองค์ประกอบทางธุรกิจ เช่น พื้นที่การขาย อาคารสถานประกอบการ  ทำเลที่ตั้งโกดังเก็บสินค้า เป็นต้น
 • ลดต้นทุนด้านช่องทางจำหน่ายในรูปแบบร้านค้า  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่ขายหรือการลงทุนในการสร้างร้าน ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนของธุรกิจต่ำลง

 

 1049
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Search อัจฉริยะ (Intelligent Search) คือ ระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน
916 ผู้เข้าชม
ก่อน ปี 2549 : จุดเริ่มต้น โปรซอฟท์ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ...
1445 ผู้เข้าชม
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)
538 ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
1877 ผู้เข้าชม
ทำการสำรวจข้อมูลแบบเจาะลึกในแวดวงของผู้ประกอบการธุรกิจ B2B เกี่ยวกับการทำ Content Marketing ในปัจจุบัน โดยทั้งหมดได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ประกอบการ B2B ว่า ...
1920 ผู้เข้าชม
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1960 ผู้เข้าชม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสัมมนา “จับตา Trend ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1916 ผู้เข้าชม
B2B ใช้ในการทำธุรกิจระหว่าง ธุรกิจ สู่ธุรกิจ หรือ บริษัท กับ บริษัท องค์กร กับ องค์กร ทั้ง ต้นน้ำ ปลายน้ำ หรือกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ เช่น ส่งออก วางระบบ บริการ Software การเชื่อมโยง Connectivity หรือ Net Work ทั้ง data & voice เช่น Cisco,E procurement, Thai Horizon, Winstore
2155 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์