Contact Us
Call 0-2402-8067, 08-8258-3434
Search
  

E-Procurement วัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย ในประเทศไทย

Efficiency (ประสิทธิภาพ) จากการจัดซื้อสินค้าหรือบริการได้ตรง กับความต้องการของผู้ใช้ 

Accountability (พร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจ)
และการสร้างระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐควรต้องมี ความพร้อมรับผิดต่อการตัดสินใจของต

Transparency (ความโปร่งใส) ในกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างนั้นต้องเป็นกระบวนการที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ

Value for Money (คุ้มค่า) เพื่อให้ลดปัญหาการที่หน่วยงานของรัฐมักมีการซื้อสินค้าหรือการบริการในราคาที่สูงและแพงกว่าของภาคเอกชน 


E-Procurement ความมุ่งหมาย ในประเทศไทย

  • สามารถลดการรั่วไหลต่างๆของระบบการจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจะได้นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายต่างๆของ ภาครัฐ และสามารถส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดิน
  • สามารถช่วยภาครัฐในการที่จะพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆที่ได้มุ่งไปยังสู่ระบบต่างๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นไปโดยได้ลดทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ไปในการจัดซื้อและจัดจ้าง


บทความโดย : noomnoi53234302
ประกาศบทความโดย :  www.B2BThai.com
   Goal Kick!
Goal Kick!