นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ

นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ

1. ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเท่านั้น

2. มีความประสงค์จะติดต่อการค้า รูปแบบธุรกิจ B2B (Business to Business) หรือการซื้อขายสินค้าจำนวนมาก

3. เปิดเผยข้อมูลชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า และเลขทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องมีอยู่จริง และสามารถตรวจสอบได้

4. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ พร้อมกับ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องมีอยู่จริง และสามารถตรวจสอบได้

5. การกรอกข้อมูลเข้า ควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในช่องบังคับกรอก ต้องเป็นอักษรที่สามารถอ่านได้เข้าใจ

6. การลงประกาศขาย หรือประกาศซื้อสินค้า ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ส่อไปในทางที่ผิดต่อศีลธรรม หรือลามกอนาจาร

7. ควรบันทึกข้อมูลรูปภาพให้ครบถ้วน ทั้งรูปภาพสินค้า และรูปภาพบริษัท ซึ่งรูปภาพต้องมีความชัดเจน และตรงกับขนาดที่กำหนด เท่านั้น

หมายเหตุ

- หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ทางทีมงาน B2BThai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่านออกจากสถานะสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ข้อมูลทั้งหมดใช้เวลาตรวจสอบ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่านทำการสมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลเข้า


1.การขอและการยอมรับข้อตกลงร่วมกัน
1.1 ท่านยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง”) ในการใช้งาน “เว็บไซต์ B2BThai.com” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “B2BThai.com”) ที่พัฒนาและให้บริการโดย “บริษัท ออนไลน์ซอฟท์ คอมเทค จำกัด” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)
1.2 สำหรับ “ผู้ใช้งาน B2BThai.com ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม” เราจะขอเรียกท่านว่า “ผู้ใช้งาน”
1.3 สำหรับ “ผู้ใช้งาน B2BThai.com ที่สมัครสมาชิกไม่ว่าจะชำระค่าบริการหรือไม่ก็ตาม” เราจะขอเรียกท่านว่า “สมาชิก
1.4 สำหรับ “ข้อมูลบริษัท, สินค้า, ประกาศซื้อ, ประกาศขาย, ป้ายโฆษณา (Banner) หรือสิ่งต่างๆ ที่มีการบันทึกเข้าสู่ B2BThai.com โดยสมาชิก” เราจะขอเรียกว่า “ข้อมูลธุรกิจ”
1.5 สำหรับ “ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้” เราจะขอเรียกว่า “ข้อมูลเริ่มต้น”
1.6 ผู้ใช้งานยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการคุณภาพการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะเข้ามาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์เป็นระยะๆ
1.7 ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.8 สมาชิกจะต้องไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
1.9 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ B2BThai.com
1.10 ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม
1.11 เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น
1.12 เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีบริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

2.ความถูกต้องของข้อมูล
2.1 สมาชิกจะต้องใช้ข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นข้อมูลปัจจุบันในการลงทะเบียนและคอยปรับปรุงข้อมูลธุรกิจให้ถูกต้องอยู่เสมอ
2.2 กรณีเกิดข้อพิพาทหรือคดีความใดๆ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจที่สมาชิกได้ลงประกาศไว้ใน B2BThai.com เอง
2.3 ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของสินค้าหรือบริการใดๆ ของสมาชิก ไม่ถือว่าเป็นการรับรองจาก B2BThai.com ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้
2.4 ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ทาง B2BThai.com ได้รวบรวมไว้ให้ จะมีป้ายกำกับอย่างชัดเจนที่หน้าข้อมูลบริษัทว่า “Company Profile” มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานเท่านั้น กรณีที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจดังกล่าวพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ซ้ำซ้อน หรือไม่ต้องการให้แสดงใน B2BThai.com ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลนั้นๆได้ด้วยตนเองหรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อแก้ไขหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวได้
2.5 ห้ามใช้พื้นที่ ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack, ข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์ในทางกฏหมายไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด

3.การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
3.1 สมาชิกจะต้องปกปิดรหัสผ่านในเข้าใช้งานระบบไม่ให้บุคคลอื่นรู้ และสมาชิกต้องรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยให้บุคคลอื่นใช้งานรหัสผ่านดังกล่าวเอง
3.2 ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ หรือระหว่างสมาชิกกับสมาชิกรายอื่นๆจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีการเผยแพร่หรือจำหน่ายแก่บุคคลอื่น ยกเว้น คำสั่งศาลหรือได้รับการอนุญาตจากสมาชิกที่เป็นเจ้าของข้อมูล
3.3 ข้อมูลธุรกิจ ถือว่าเป็นข้อมูลที่สมาชิกเปิดเผยให้กับผู้ใช้งานอื่นๆหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
3.4 ข้อมูลธุรกิจ ที่หมดอายุหรืออยู่ในสถานะไม่ใช้งาน จะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่ B2BThai.com กำหนดไว้ และจะมีการทำลายเมื่อครบกำหนดที่กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

4.ข้อห้ามที่มีผลให้ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ
4.1 ห้ามสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจ, ส่งข้อความต่างๆ, กระทำการใดๆ หรือใส่ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเนื้อใดๆ ที่เป็นอันตราย, หยาบคาย, หลอกลวง, ลามกอนาจาร, ผิดกฎหมาย, ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือขัดกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4.2 ห้ามสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่ถูกอ้างอิงหรือผู้ใช้งานอื่นๆ

4.3 ห้ามสมาชิกโจมตี, ว่าร้าย, หลอกลวง, กลั่นแกล้ง หรือรบกวนการใช้งานของสมาชิกรายอื่น ทั้งนี้รวมถึงบุคคล, หน่วยงาน, สถาบันต่างๆ หรือคู่แข่งทางการค้าไม่ว่าจะเป็นสมาชิก B2BThai.com หรือไม่ก็ตาม
4.4 ห้ามผู้ใช้งานใช้ช่องโหว่หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ B2BThai.com ในการแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นๆ
4.5 ห้ามอ้างอิง www.B2BThai.com เพื่อกระทำการใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ www.B2BThai.com
4.5 ห้ามมิให้ผู้ใช้งานฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเอาผิดกับทาง ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลเริ่มต้น, ข้อมูลธุรกิจ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน B2BThai.com หรือ ผู้ให้บริการก็ตาม

5.การระงับหรือการยกเลิกบริการ
5.1 กรณีที่ผู้ให้บริการได้รับร้องเรียนจากผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือตรวจพบว่าสมาชิกใส่ข้อมูลธุรกิจไม่ถูกต้อง, หลอกลวง หรือฝ่าฝืนข้อตกลงตามที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง, ทำลาย(ลบ), ระงับ หรือ ยกเลิกการให้บริการสมาชิกได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานแก่สมาชิก
5.2 สำหรับสมาชิกที่มีการชำระค่าบริการ การยกเลิกบริการเนื่องจากการกระทำผิดข้อตกลง ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการให้กับสมาชิก
5.3 สำหรับสมาชิกที่มีการชำระค่าบริการ ระหว่างที่สมาชิกถูกระงับการให้บริการ ไม่สามารถนำช่วงเวลาดังกล่าวมาทบ หรือยืดอายุสัญญาการใช้บริการออกไปได้ สมาชิกมีหน้าที่แก้ไขข้อมูลธุรกิจให้ถูกต้องตามข้อตกลงโดยเร็วที่สุด และแจ้งสถานะการแก้ไขให้ผู้ให้บริการตรวจสอบ
5.4 สำหรับสมาชิกทั้งที่มีการชำระค่าบริการ หรือไม่ก็ตาม สามารถระงับหรือยกเลิกบริการได้ด้วยตัวเองโดยเลือกที่เมนู “ปิดการใช้งาน” ข้อมูลทั้งหมดจะยังถูกเก็บไว้ในระบบ โดยอายุการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการล้างข้อมูลออกจากระบบ เมื่อครบกำหนดผู้ให้บริการสามารถล้างข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ต้องการย้อนกลับมาใช้บริการ สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการได้โดยตรง

 3318
ผู้เข้าชม

ข่าวล่าสุด

โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thai-BISPA วันนี้เสมือนลมใต้ปีกของภาคธุรกิจไทย ที่จะขับเคลื่อนสู่การผลักดันให้เกิดการผลักดันของภาคธุรกิจแบบ B2B ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนไปกว่า 500 ล้านบาท และในปีนี้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลักดันให้ได้มากว่า 1,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน
2372 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาสจะจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารเรื่อง B2B MARKETING, CRM & KEY ACCOUNT MANAGEMENT วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2556
2101 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
นวัตกรรม คือ “หัวใจหลัก” ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน เกิดการค้นพบสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ หรือพบวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม
3228 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-07-24
คำว่า Content Marketing ดูเหมือนจะเป็นคำที่ถูกใช้กันเยอะในแวดวงการตลาด โดยคนที่สนใจการตลาดประเภทนี้ก็มักจะพูดย้ำกันอยู่ในประเด็นที่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องหันมาทำตัวเป็น Publisher และ Thought Leader มากกว่าจะทำตัวเป็น Advertiser
3001 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2557-04-11
Thaitrade.com จับมือ 3 พันธมิตรเว็บ B2B ยักษ์ใหญ่ Alibaba.com, Tradeindia.com และ Tradekorea.com เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องผลักดันผู้ส่งออกไทยขยายตัวในตลาดโลก
1921 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์